Project

Subjects Date Download
SEZ ની સ્થાપના માટે ફાળવેલ જમીન ડેવલપર્સ દ્વારા ડીનોટીફાય (Denotify) કરી ઉદ્યોગકારો ઉદ્યોગની સ્થાપના માટે તબદીલ કરવાની મંજુરી આપવા બાબત. 08/06/2016
SEZની સ્થાપના માટે ફાળવેલ જમીન ડેવેલોપેર્સ દ્વારા ડીનોટીફાય કરી ઉધોગકારોને ઉધોગની સ્થાપના માટે તબદિલ કરવાની મંજૂરી આપવા બાબત. 14/03/2013

Download GIDC Setu Mobile Application

Back to top